- جایگزینی 17 هزار دستگاه اتوبوس فرسوده دیزلی درون شهری با اتوبوس های گاز سوز